2018-06-04
Till medlemmarna i Nolsterbystrands samfällighetsförening


Lågt grundvatten - restriktioner i vattenanvändningen
Under våren såg det ut att bli mera normala grundvattennivåer 2018 men den
långa torkan i maj har förändrat läget. Tyvärr så måste vi införa restriktioner
även detta år och dricksvatten får endast användas till matlagning, disk,
tvätt och hygien. Det gäller oavsett om du använder föreningens gemensamma
anläggning eller har egen brunn. Vi tar alla vatten ur samma större förråd.
Till all annan användning rekommenderar vi att du samlar och använder
regnvatten eller vatten från havet. Föreningen kommer att fr.o.m midsommar
tillhandahålla en pump i hamnen för att ta upp havsvatten, t ex för att spola av
båten eller för att hämta vatten till barnens lilla badpool på tomten.

Det är främst två skäl till att restriktioner införs:
1. Risken för att grundvattennivån lokalt blir så låg att vi inte kan hämta upp vatten ur
    våra borrhål.
2. Risken för att salthalten i vattnet ska öka genom inträngning av bräckvatten. I så fall
    blir vattnet otjänligt att använda.


Hälsningar
Styrelsen