Trädfällning föreningens mark.
 
Trädfällning utan styrelsens godkännande är inte tillåten, föreningen riskerar 
viten från skogvårdstyrelsen eftersom skogen är klassad som biotopskog.
Kontakt med styrelsen, se hemsida.
 
Röjning av sly och gräs med röjsåg på samfälld mark på frivillig basis är däremot tillåten.
 
När styrelsen har godkänt trädfällning på föreningens mark efter önskemål av 
fastighetsägare ansvarar denne själv för att arbetet utförs på ett säkert och 
yrkesmässigt sätt.
Träd och ris ska bortforslas av fastighetsägaren så marken kan få en bra återväxt.
 
När styrelsen beställt trädfällning av säkerhetsskäl (när det finns fara för att 
träd ramlar på egendom eller människa) ansvarar föreningen för arbetet.
Önskar en fastighetsägare ta om han det fällda trädet görs det på eget ansvar.
 
Alla som arbetar på beställning av styrelse täcks av föreningens försäkring, 
gäller alla som deltar på städdagar.
 
Styrelsen Nolsterbystrands samfällighetsförening den 15 augusti 2023.